اخذ نمایندگی

  نمایندگی جهت فروشگاه نمایندگی جهت شرکت
 • کپی کارت ملی
 • کپی تمام صفحات شناسنامه
 • یک قطعه عکس
 • کپی سند مالکیت / اجاره نامه به نام درخواست کننده
 • صورت حساب شش ماهه بانکی
 • عکس از موقعیت فروشگاه در پاساژ یا معبر
 • عکس از تابلو به طور کامل
 • عکس از ویترین فروشگاه به طور کامل
 • عکس از داخل فروشگاه شامل دکوراسیون , فضا و...
 • تکمیل فرمهای درخواست در سایت
 • کپی کارت ملی اعضاء هیئت مدیره
 • کپی صفحات شناسنامه اعضاء هیئت مدیره
 • یک قطعه عکس
 • کپی روزنامه رسمی و آگهی آخرین تغییرات      
 • کپی سند مالکیت / اجاره نامه به نام درخواست
 • صورت حساب شش ماهه بانکی   
 • تکمیل فرمهای درخواست در سایت

  تمامی این مدارک جهت اخذ نمایندگی الزامی می‌ باشد .

فرم درخواست اخذ نمایندگی